Een zeer strikte vertrouwelijkheidspolitiek

Excellence garandeert de bescherming van de persoonsgegevens die werden verstrekt door de deelnemers die zich inschreven op de site www.excellencis.org en is tegemoet gekomen aan zijn wettelijke verplichtingen tegenover de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (verklaring nr HM 2001391).

Geen van de gegevens die bij de inschrijving of bij het beantwoorden van een «Excellencis - Newsletter®» werden toevertrouwd, is zichtbaar voor de andere internauten. De gegevens zijn beschermd door een login en een paswoord, zodanig dat de deelnemer die ze via zijn persoonlijke login en paswoord heeft ingebracht, als enige toegang heeft tot deze persoonlijke informatie.

Het paswoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord. Hij verbindt er zich toe om zijn login en paswoord geheim te houden en niet aan anderen bekend te maken, op welke manier ook.

Het verzamelen van persoonsgegevens bij de inschrijving van de deelnemer heeft als enige doel het beheer van de individuele scores en het opstellen van statistische gegevens mogelijk te maken.

Alleen de medewerkers van Excellence en hun afgevaardigden hebben toegang tot de gegevensbestanden, en dit uitsluitend in het kader van het beheer van de aan de deelnemers voorgestelde diensten. In dit opzicht is elk personeelslid van Excellence of elke persoon die handelt voor rekening van Excellence, gebonden door een contractuele vertrouwelijkheidsclausule, die zware straffen voorziet in geval zij niet geëerbiedigd wordt.

In geen geval zal Excellence individuele gegevens van de deelnemers overmaken aan derden, wie dan ook.

De interne verwerking van de individuele gegevens bij de voorbereiding van de statistische gegevens gebeurt uitsluitend na codering van de persoonsgegevens.

Alleen de door aggregatie volledig geanonimiseerde gegevens kunnen aan derden overgemaakt worden of gepubliceerd worden.

De gegevens die door Excellence met het oog op diverse verwerkingen bewaard worden, worden bewaard met de beste veiligheidsgaranties, namelijk:

  • De Excellencis server is ondergebracht in een gespecialiseerd datacentrum; dit «data centre» wordt beschermd door een gesofisticeerd geheel van fysieke (toegangscontrole) en logische beschermingsmaatregelen, zowel ter hoogte van het netwerk (firewalls) als van het exploitatiesysteem ;
  • alle gegevens die uitgewisseld worden tussen de Excellencis server en de browser van de klant worden versleuteld met het beveiligde HTTPS-protocol. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Let’s Encrypt.

De gedetailleerde procedures met betrekking tot deze veiligheidsaspecten zijn opgenomen in een technische nota die gedeponeerd is bij Excellence. Deze procedures maken het voorwerp uit van technische audits op regelmatige tijdstippen door een onafhankelijk bedrijf.

Het geheel van de procedures wordt regelmatig herzien door een onafhankelijk Comité voor Ethiek, dat ook kan nagaan of de rapporten die ten behoeve van derden door het systeem geleverd worden, uitsluitend geanonimiseerde gegevens bevatten. De coördinatie van dit comité wordt verzekerd door Dr. A. Maskens. Maken ook deel uit van het comité: professor G. De Moor, professor medische informatica aan de universiteit van Gent, en professor A. Albert, professor medische informatica aan de universiteit van Luik.

In toepassing van de wet van 6 januari 1998 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) heeft elke deelnemer het recht op toegang tot en correctie van zijn gegevens. Om dit recht uit te oefenen heeft de deelnemer dankzij zijn login en zijn paswoord toegang,tot de functie «Inschrijving» op de site. Dit geldt ook wanneer hij zijn inschrijving ongedaan wil maken.

Excellence vestigt de aandacht van de deelnemers op het feit dat de websites opgenomen in de «Excellencis - Newsletters®» of waarvan sprake op de site van «excellencis» informatie over hen kunnen vezamelen. De praktijken van deze sites inzake informatie zijn normaal beschikbaar op deze sites en zijn niet de verantwoordelijkheid van Excellence.

Voor een betere dienstverlening aan de deelnemer maakt de site gebruik van twee cookies (tekstbestanden die naar de webbrowser van de deelnemer verstuurd worden en op zijn harde schijf bewaard blijven). In de eerste cookie wordt zijn taal opgeslagen (om te vermijden dat de deelnemer haar telkens opnieuw zou moeten selecteren wanneer hij inlogt op de site). De tweede cookie bevat zijn identificatiegegevens en blijft een uur geldig. Hierdoor moet de deelnemer zich niet steeds opnieuw identificeren (login, paswoord) bij elke verbinding binnen deze periode. De deelnemer wordt ervan verwittigd dat hij zich kan verzetten tegen de installatie van de cookies door de procedure te volgen die door zijn webbrowser wordt aangegeven.

Deze website gebruikt Google Analytics om na te gaan hoe vaak de website wordt bezocht. We doen dat om de inhoud te verbeteren van het “vitrinegedeelte” van de website, het gedeelte waar u toegang toe hebt als u niet bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord en als u geen module beantwoordt. Voor meer informatie over de regels van vertrouwelijkheid met betrekking tot het gebruik van Google Analytics kan u hier klikken : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Door zijn inschrijving verbindt de deelnemer er zich toe om de «Excellencis - Newsletters®» niet te gebruiken voor commercieel of winstgevend doel en erkent hij dat zij de intellectuele eigendom zijn van Excellence.

«excellencis» is een gedeponeerde merknaam. De «Excellencis - Newsletters®», alsook de gehele inhoud van de website waar zij deel van uitmaken, zijn de exclusieve eigendom van het bedrijf Excellence, volgens artikel 13 van de Eenvormige Wet op de Merken, en maken het voorwerp uit van regelmatige depots bij een organisme ad hoc.